fbpx

I YAM

Jenny Fraser, video still, I Am What I YAM, 2009, courtesy of the artist

20 November 2023